در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 17 ،بند 11 آمده است افرادی که « داد » یعنی قوانین دین مزداپرستی ( زرتشتی ) را نایدیده بگیرند ، سرکش هستند و سزاوار مرگ اند !

برای مثال در باب گرفتن مو و ناخن زرتشت میگوید که این موها و ناخن های چیده شده را باید دور از آتش و آب و ... قرار داد و بر ان دعایی ویژه ( که غیر زرتشتیان بلد نیستند ) را 9 مرتبه بخوانند . سپس باید با خواندن دعایی ویژه این ناخن ها و ... را به پرنده ای به نام « اشوزوشتا » هدیه بدهند تا بخورد . ( اوستا ، وندیداد ، فرگرد 17 بند 1 – 10)

و در نهایت اگر کسی به این دستور العمل عمل نکند ، بنا به گفته ی زرتشت در همین فرگرد ، بند 11 ، سزاوار مرگ است .

بنگرید به :

اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 843 - 844 


وشبیه به این در فرگرد 16 بند 18 :

وندیداد ، پژوهش ژام دارمستتر ، صفحه 246 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش ، صفحه 241

اوستا ، پژوهش استاد پورداود ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، 1391 هـ ش ؛ نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج 2 ص 839

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

خشونت و کشتار مخالفین و حتی غیر زرتشتیان بیگناه ( به صرف نپذیرفتن عقائد زرتشت ) یکی از اصلی ترین آموزه های دین زرتشتی است .
از جمله :
اوستا ، خرده اوستا ، ماه نیایش ، بند 10 :
« فرزندان دلیر را افزونی بخشید ، از آن دلیران پایدار انجمنی پیروز شکست ناپذیر که همستاران را به یک زخم از پای درآورند ، که دشمنان را به یک زخم شکست دهند و رنج و ناکامی رسانند ... »
یشتها ، فصل 1 ( هرمزدیشت ) ، بند 26 – 27 :
« ای زرتشت ...
با یاری سپندارمذ ، دشمنی دیو را از هم بپاشید و او را پریشان کنید ، گوشهایش را بردرید ، دستهایش را بربندید ، رزم افزارش را درهم شکنید و به زنجیرش درکشید ، بدان سان که هماره دربند ماند . »
و در فصل 3 ( اردیبهشت یشت ) ، بند 10:
« آن که هزار بار هزار تن و ده هزار بار ده هزار تن از این دیوان را بکشد ، ناخوشیها را بر اندازد ، ... »
و در بند 11 و 12 و ... از برانداختن و نابودکردن پیروان دیوان سخن گفته و این کار را می ستاید .و در بند 13 آمده است که اگر کسی چنین کند یعنی هزاران و ده ها هزار دیو و پیروان آنان ( بنا بر بند 11 و 12 و ... ) را بکشد اهریمن را از فراز آسمان سرنگون میکند ! و میدانیم که این کردار ( کردار نیک زرتشت ! ) مورد ستایش اهورامزدا قرار دارد !

نگاه کنید به :اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان
 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

در اوستا آمده است که زرتشت میگوید یکی از راههای رسیدن

به آمرزش و بخشیده شدن گناهان بزرگ ، کشتن ده هزار کرم خاکی است

.در اوستا ، وندیداد ، فرگرد 14 بند 1 تا 13 آمده است

که اگر کسی مرتکب گناهی شد برای نجات از آلودگی این گناه

( و رسیدن به پاکی و خوشبختی واقعی ) باید کارهایی را انجام دهد

از جمله کشتن ده هزار کرم خاکی ؛ که درفرگرد 14 بند 5 گفته شده است .

نگاه کنید به : اوستا ،گزارش دکتر دوستخواه؛ جلد 2 صفحه 818 ؛ انتشارات مروارید ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان وندیداد ، گزارش جیمز دارمستتر ، صفحه 224 ، ناشر دنیای کتاب ، تهران ، 1384 هـ ش

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

 

دکتر علی شریعتی می گوید:

«اگر ما تمدن اسلامی را نفی کنیم و تأثیر اسلام و موقعیت اسلام را در تاریخ ایران نفی کنیم، ناچار برای نشان دادن عظمت و غنای فرهنگ ایرانی، باید به ایران باستان بپردازیم، یعنی به دوره ای که اسنادی از آن نداریم، شخصیت هایی غیر از بزرگمهر از آن نمی شناسیم و نبوغ ها و آثار علمی مشخص و مستند و آثار فرهنگی و فلسفی و هنری کاملاً بارز و جهانی نداریم، جز یک مقدار ویرانه‌هایی، که از لحاظ معماری ارزش بسیار بزرگ دارد و یک مقدار نوشته های اواخر دوره ساسانی، که از نظر علمی هیچ ارزش ندارد!… می بینید چیزی نیست که بشود به آن به عنوان افتخار فکر و نبوغ یک ملت بزرگ، مانند ملت ایران، استناد کرد. نمی شود بر مجسمه های خراب شده، بر قیافه های موهوم، بر خاطره های بی پایه و بر افتخارات و حماسه های اساطیری متکی شد و در دنیای علم و منطق و تحقیق امروز ملتی را دارای نبوغ و استعداد خارق العاده شناساند.

اما برعکس، وقتی در تاریخ اسلام نگاه می کنیم، به یک معجزه بزرگ می رسیم. چه معجزه ای؟  معجزه اینکه همین ملتی که در دوره ساسانیان و در دوره اشکانیان، جز شخصیت های نظامی و سیاسی، کسی را از آن نمی شناسیم و یک نابغه، یک فیلسوف بزرگ و یک دانشمند جهانی از آن به یاد نداریم … بعد از اسلام، … بزرگترین نبوغ های جهانی در فلسفه، ادب، هنر، علم، سیاست و مسائل اجتماعی و فرهنگی عرضه می کند، کسانی که امروز می توانیم آن ها را به دنیا معرفی کنیم، و نبوغ و عظمت کارشان سندیت دارد و آثارشان موجود است و دنیا این آثار را می‌شناسد. صدها بوعلی، خورازمی، فردوسی، کندی و امثال این ها، در رشته های مختلف، در شیمی، در فیزیک و … هستند.» (علی، حیات بارورش پس از مرگ، چاپ ۱۳۴۸ش، ص ۳۰ ـ ۳۲)

منبع سایت گفتگو با زرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

*دکتر فرهنگ مهر در کتاب "دیدی نو از دینی کهن"، صفحه 71 چنین نوشته است:
«خودداری زرتشتیان از آلوده کردن آتش ـ ریختن چیزهای ناپاک و جانوران مرده ـ روی آتش، برای جلوگیری از آلوده شدن هواست.»

نخیر؛ آلوده نکردن آتش، برای احترام به آتش است نه آلوده نشدن هوا؛ چون:دیدی نو از دینی کهن
یک) بی تردید جسد حیواناتی چون سگ و گربه اگر دفن نشوند (چون خاک آلوده می شود) و سوزانده هم نشوند، هم هوا بیشتر آلوده می شود و هم انواع حشرات (خرفستران) تجمع کرده، تکثیر می شوند و انواع بیماری ها را به دنبال دارد. در حالی که سوزاندن آنها عوارض کمتری به دنبال دارد.
دو) زرتشتی ها در کنار آتش، پارچه ای به نام پنام، جلو بینی و دهان خود می بندند تا نفس آنها به آتش نرسد. در حالی که اگر میکروب دهان به آتش برسد، زودتر از بین می رود و هوا سالم تر می ماند.
سه) خود آتش، هوا را آلوده می کند؛ زیرا از یک سو اکسیژن را مصرف می کند و از سوی دیگر گاز و دود حاصل از مواد سوختنی، سبب آلودگی هوا می شود. پس اگر واقعا هدف زرتشتیها حفظ هوا از آلودگی است، آتش روشن نکنند

منبع سایت گفتکو با زرتشتیان

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

 

اگر همین امروز به آتشکده ای شهر خود بروید و این سوال را مطرح کنید ؟ جوابی را که خواهید شنید با معیار های انسانی مقایسه کنید. ملاک روحانی یک دین بودن در تمام ادیان الهی و غیر الهی را ببینید و بعد قضاوت کنید 
بله در قرن 21 در آیینی که مدعی جهانی بودن و اخلاقی بودن می باشد موبد و روحانی آن موروثی انتخاب می شود به عبارت دیگر مسول اعتقادات یک آیین در مالکیت یک گروه خاص آن هم نزدیک به 2500 سال می باشد ؟؟؟؟؟
تصور کنید یک خانواده ای خود را در این مدت حاکم و مالک معتقدات ببیند چه بر سر مردم آن دین خواهد آمد بله ممکن در ابتدا افرادی باشند که خیر خواه آیین و مردم باشند ولی انحصار و خوردن سند آن به اسم یک خانواده بزرگ چه پیامد های خواهد داشت 

معمولا بزرگان دینی از بین داناترین و پاک ترین انتخاب می شود و مهم نیست منتسب به چه خانواده ای باشند و این مسئله مورد قبول همه و عقل هر انسان فهیمی است ولی ما در آیین زرتشتی خلاف آن را می بینیم.

منابع:
1- مری بوس ، زردشتیان باورهاو آداب دینی آنها
2- مهندس اشتیانی، زرتشت مزدیسنا و حکومت
+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

آیا در دین زرتشت هم روزه وجود دارد؟

آیا در دین زرتشت روزه وجود دارد؟


شاید برای شما این سوال وجود آمده باشد که آیا زرتشتیان هم چیزی به نام روزه دارند یا خیر؟
در دین زرتشت در سالیان نه چندان دوری کتاب احکامی به نام وندیداد وجود داشت که احکام این دین در آن بیان شده بود و این کتاب در زمان ساسانیان نوشته شده بود.
در مورد بحث ګرسنګی و نخوردن غذا در این کتاب مطالبی آمده است که مقدمه برای بحث ما در مورد روزه زرتشتیان می باشد.

َ


در وندیداد فرگرد 4 یک مقایسه بین دو گروه از افراد آورده است که فردی که شکم سیر دارد یا شکم خود را از گوشت پر نماید بیشتر از مردی که شکم گرسنه دارد با بهمن امشاسپند محشور می شود و مرد گرسنه نیمه مرده است می باشد و دیگری ارزش یک اسپرنه ،یک گوسفند ،گاو و یک انسان را دارد است.
در مورد فردی که شکم سیر دارد می گوید که او با دیو مرگ، با تیر و کمان ، با زمستان و بر ضد ستمکار که سر ها را بناحق جدا می کند و در آخر بر ضد اشموغ،دیو ناپاک روزه ستیزه می کند.
کسی که روزه بگیرد در آخرت با لاترین کیفر که در این دنیا است مثل اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی را با کارد فولادین ببرند و یا اعضای بدن فنا در ادامه بحث در مورد روزه در دین زرتشت ، طریقه روزه ګیری و روزهایی که در آن روزها ، روزه میګیرند را بیان می کنم:
در دین زرتشت روزه گرفتن به شکلی که در برخی ادیان وجود دارد نداریم فرهنگ ایران باور دارد که انسان بایستی به تن و روان خود به خوبی پرستاری کند و چون تن جایگاه روان است بنابراین نباید آزرده و پژمرده و ناتوان باشد و باید تن توانا و قوی باشد. به همین انگیزه نخوردن غذا در طول روز که موجب می شود تن از گرسنگی و تشنگی آزرده شود جایگاهی ندارد . زرتشتیان در گذر هر ماه چهار روز از خوردن گوشت پرهیز می کنند ، و این روزها در سنت زرتشتی در هر ماه چهار روز (روز های: وهمن، ماه، گوش، رام) از خوردن گوشت خود داری می شود و در نهایت شاید بتوان آن را نوعی روزه به حساب آورد.
این سخنان آقای موبد نیکنام در مورد مقوله روزه در دین زرتشت بود.
نکته جالب توجه این است که روزه نګرفتن بمعنای ګرسنګی در دین زرتشت وجود ندارد و این حکم از کتاب وندیداد می باشد که امروزه زرتشتیان این کتاب را قبول ندارند .

حالا سوال اینجاست که چرا حکم کتابی که قبول ندارند را می پذیرند و عمل می کنند؟

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

این روزها سریال شوق  پرواز را صداو سیما پخش میکند که  طرفداران زیادی

آن هم  از نسل جوان و نوجوان دارد

اما نکته عجیب

 وسط فیلم   اذان تهران بود

اما ما بین اذان و  شوق پرواز تکه هایی فیلم هایی  از حضرت عیسی  ، مریم مقدس ، زکریا

پخش میشود

در روز عید غدیر؟!!! این همه فیلم در باب معصومین پبامبر فراموش میشود

در این فرصت طلایی تبلیغ که همه جوانان میخکوب هستند

بعدا متوجه شدم  که  هر روز بعد نماز ظهر و مغرب این وضعیت هست

باید توجه داشت که باتوجه به تبلیغات گسترده شبان و کشیش هایی مسیحی

و وحشی گری برخی مسلمان نما زمینه گرایش جوانان به ادیان دیگر فراهم هست

اینان از این تکه فیلم ها نهایت استفاده را میکنند وآن را دلیلی بر حقانیت خودمیگیرند از زبان خود قرآن

وضمیر ناخوداگاه و پاک این جوانان را تحریک کرده و به مسیحیت میخوانند

اغلب جوانان و نوجوانان هم اطلاعات دینی کافی هم ندارند که مسیحی که قرآن و فیلم میگیوید با مسیحیت انحراف شده فعلی از زمین تاآسمان فرق دارد

لذا سردرگم میشوند  و فریب این مبلغان  و و مزدوران  استکبار را میخورند

البته شما خوب میدانید که ما مسلمانان

در واقع مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان واقعی هستیم

چون ما به تمام انبیاء ایمان داریم

در حالی که میگوییم   کتاب مقدس این ادیان انحراف دارد

 امیدوارم مدیران صدا سیما قدری بیشتر و دقیق تر به مسائل نگاه کنند

غم  و انده اینکه نمیتوانیم خوب از حق شهدا دفاع کنیم بدجور دلم را میسوزاند

بخصوص این روزها که میدان جنگ ما فرهنگ شده

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 

 

گفتار نیک ، کردارنیک ،پندارنیک

معروف ترین شعار زرتشتیان که شعاری زیبا و همه پسند است

ولی  عیب بزرگی دارد وآن کلی بودن این شعار است

ودیگر اینکه هرکس مطابق میلش اعمالش را شامل این شعار میداند

ولو اعمال زشت انجام دهد

شعار کلی هر دینی را بر احکام ودستورات آن دین حمل  میکنند تا

تکلیف این شعار مشخص شود

مثلا کردار نیک را در نظر بگیرید

یه نفر زرتشتی باید احکام زرتشتیان را که در اوستا آمده

را انجام دهد تا کردار نیک را انجام داده باشد

یک زن زرتشتی  در ایام عادت باید

 غسل  در ادرار گاو نر کند تا پاک شود

و این کردار نیک است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  | 

 « و اگر زنی جریان دارد! ... هر که او را لمس کند تا شب نجس باشد !

و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد

و بر هر چیزی بر آن بنشیند نجس باشد

و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل  کند و تا شب نجس باشد.

 و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس کند رخت خود را بشوید

و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد. و اگر آن بر بستر باشد

یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند  تا شب نجس باشد .

باید دو قمری‌ یا دو جوجه‌ کبوتر دم‌ در عبادتگاه‌ پیش‌ کاهن‌ بیاورد 30

 و کاهن‌ یکی‌ را برای‌ قربانی‌ گناه‌ و دیگری‌ را برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ ذبح‌ کند

 و در حضور خداوند برای‌ نجاست‌ عادت‌ ماهانه‌ آن‌ زن‌ کفاره‌ نماید.

 31 به‌ این‌ طریق‌ قوم‌ اسرائیل‌ را از ناپاکیهایشان‌ طاهر کنید

کتاب مقدس مسیحیان : بخش لاویان باب  15:  آیه 19 الی آخر

 

 

هنگامي که زن در خانه مزدا پرست نشان حيض ببيند بايد يک معبر در خانه که از گياه و درخت خالي باشد انتخاب نمايد و زمين آن را سنگ ريزه نرم بپاشد وآن را از نصف ، از سه يک ، از چهار يک يا از پنج يک خانه جدا کند و الا ممکن است ديد زن به آتش افتد و...

شب نهم باز در خون حيض باشد، معلوم مي دارد که ديو ها به او مستولي شده اند

 و او را در حالت دشتان باقي نگاه داشته اند و در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به اين زن نازل ساخته اند.

.پس سه گودال و سوراخ در زمين مي کنند

و زن در دو گودال نخست با گوميز يا ادرار گاو غسل مي دهند

 و در گودال سوم با آب شستشو مي دهند.

 اگر در فصل تابستان باشد بايد دويست مورچه دزد دانه غله و در زمستان دويست خرفستر(حشره) که مخلوق اهريمن هستند از هر نوع بکشد.

 اوستا:  ونديداد  فرگرد ۱۵ نوشته موبدان زمان ساساني

 

اما در اسلام

در این حالت نه دیوی بر این زن مستولی شده

ونه   هرکس این زن را لمس کرده نجس

نه برهرچه نشسته خوابیده لمس کرده نجس

بلکه او پاک هست و میتواند عبادت کند

منتهی به او بخاطروضعیت جسمی  روانی که در این حالت دارد

از برخی عبادات اعمال معاف هست

و اتفاقا  دستور داده مردان  دیگران باید بیشتر

 رعایت حالش را کرده در این حالت خاص

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ایرانی حقیقت دوست  |